CZ EN

ZEL: Základy elektroniky

Garant: Ing. Zdeněk Tesař
Zkratka: ZEL
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 1+8
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Analogová technika

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Základy elektroniky, součástky a obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Zdeněk Tesař

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním elektronických obvodům a jejich funkci. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti základních elektronických obvodů.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků, řešení pasivních RC, RL a RLC obvodů. Vlastnosti a popis signálů. Vlastnosti a charakteristiky polovodičových součástek, diody, tranzistory, tyristory, operační zesilovače, optoelektronické prvky. Parametry a návrh zesilovačů, spínačů, klopných obvodů s tranzistory, integrovanými obvody a operačními zesilovači. Vlastnosti napěťových a proudových zdrojů, usměrňovačů se sběrným kondenzátorem, lineárních a impulsních stabilizátorů napětí. Principy D/A a A/D převodníků. Aplikace optoelektronických prvků v praxi.

Povinná literatura

 • Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady. Grada Publishing, Praha 2001. ISBN 80-7169-884-9.
 • Seifart, M.: Polovodičové prvky a obvody pro zpracování spojitých signálů. Bratislava, ALFA 1988.
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. Praha, BEN 1996.
 • Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2002.
 • Láníček, R.:Elektronika, součástky, děje. BEN-technická literatura, Praha 1998. ISBN 80-86056-25-2

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Studenti vypracovávají během semestru samostatné práce a samostatně navrhují.

Další požadavky na studenta

Projekty:

 1. Návrh zesilovače.
 2. Návrh generátoru.

Osnova předmětu

Přednášky

Základní pojmy. Napětí, proud, výkon, práce, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony. Zdroj napětí a proudu. Metody řešení elektrických obvodů. Signály. Vlastnosti a použití pasivních R, L, C prvků. Jednobrany, jejich impedance a admitance. Rezonanční obvody. Dvojbrany. Obvodové funkce, frekvenční, přechodové a impulsní charakteristiky. Řízené zdroje a modely elektronických obvodů. Základní pasivní RC, RL a RLC dvojbrany, jejich charakteristiky a aplikace. Polovodičové diody a tyristory. Charakteristiky a parametry, obvodové modely. Usměrňovače, spínače, omezovače a parametrické stabilizátory. Tranzistory. Charakteristiky a parametry bipolárních a unipolárních tranzistorů, nastavení pracovního bodu, obvodové modely. Princip zpětné vazby a její vliv na vlastnosti elektronických obvodů. Základní zapojení tranzistorů. Zesilovače, oscilátory a spínací obvody. Operační zesilovače. Princip a vlastnosti, základní zapojení. Aplikace operačních zesilovačů. Zesilovače, filtry, komparátory a generátory. Stabilizátory napětí a proudu. Vlastnosti, realizace pomocí diskrétních prvků a integrovaných obvodů. Impulsní zdroje. Principy a vlastnosti D/A a A/D převodníků. Optoelektronické prvky. Principy a vlastnosti.

Cvičení

 1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, podmínky udělení zápočtu. Zadání projektů P1 a P2.
 2. Návrh RC a RL obvodů (integrační a derivační články). Frekvenční a přechodová charakteristika.
 3. Test znalostí.

Laboratoře

 1. Návrh a měření vlastností děličů napětí a proudu.
 2. Měření vlastností sériového a paralelního rezonančního obvodu.
 3. Měření charakteristik integračního a derivačního článku.
 4. Měření VA charakteristik polovodičových diod.
 5. Měření VA charakteristik a parametrů bipolárních a unipolárních tranzistorů.
 6. Měření Měření parametrů tranzistorového stejnosměrného zesilovače a spínače.
 7. Měření vlastností tranzistorového střídavého zesilovače.
 8. Návrh a měření parametrů zesilovacích stupňů s operačními zesilovači.
 9. Měření parametrů a charakteristik parametrického stabilizátoru napětí.
 10. Realizace a ověření funkčnosti zapojení projektu P1.
 11. Realizace a ověření funkčnosti zapojení projektu P2.


Zpět