CZ EN

ÚdKT: Úvod do komunikačních technologií

Garant: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D
Zkratka: ÚdKT
Rozsah: prezenční - klasifikovaný zápočet 2+2, kombinovaná - klasifikovaný zápočet 2+8
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Architektura sítí

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Komunikační technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Miroslav Vozňák

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním technologiím v telekomunikacích. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti komunikačních technologií.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student získává informace o technologiích a principech přenosu informace v metalických, optických, bezdrátových a přístupových sítích. Porozumí jejich využití a pochopí techniky různých typů komunikačních sítí. Vznik elektrického signálu a jeho úprava pro přenos v různých druzích prostředí uvádí studenta do široké problematiky komunikačních technologií. V aplikační úrovni je pochopitelne věnována pozornost multimediím a není opomenuta budoucnost komunikací, která patří sítím nové generace přicházející s oddělením transportní úrovně od úrovně služeb. Student získá i základní informace z oblasti kvality služby a bezpečnosti, které patří k znalostnímu profilu zaměření IKT. Závěr kurzu patří vizím a konkrétním příkladům využití komunikačních technologií v praxi.

Povinná literatura

 • Horst, J., Rotter, H.: Infomační a telekomunikační technika. Europa-Sobatalez, 1. vyd., 399 str., 2004. ISBN 80-86706-08-7.
 • Clark, Martin P.: Networks and Telecommunications. John Wiley & Sons, Ltd, 2nd edition, 973 pages, December 2001. ISBN 9780471973461.
 • Další informace : http://kat440.vsb.cz/

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Každý student má možnost v průběhu semestru získat maximálně 100 bodů, z toho za:

 • vyřešení projektů 2 x 20 bodů,
 • laboratorní cvičení, čtyři bodované úlohy 4 x 5 bodů,
 • kontrolní testy 2 x 20 bodů.

E-learning

http://kat440.vsb.cz

Osnova předmětu

 1. Evoluce v komunikačních systémech. Historie komunikací. Pojmy signál a frekvence signálu. Simplexní a duplexní komunikace (rozhlas, televize x telefon). Pojmy páteřní a přístupová síť.
 2. Komunikační sítě. Signalizace a synchronizace v komunikačních sítích. Technologie páteřních a přístupových sítí.
 3. Spojovací systémy. Rozdělení spojovacích systému do generací. Principy propojování ve spojovacích polích. Dimenzování spojovacích systémů
 4. Metalické sítě. Symetrická a nesymetrická vedení. Náhradní model vedení. Útlum, Přeslech. Vliv kapacitní nerovnováhy na přenosovou funkci vedení. Můstkové zaměřovací metody.
 5. Optické sítě. Výhody a nevýhody vzdušných optických tras, LASERová a LED pojítka. Princip přenosu světla opt. vláknem. Totální odraz. Útlum v opt. vláknech. Spektrální útlumová charakteristika opt. vláken. Disperze v optických vláknech. Spektrum polovodičových zdrojů světla pro opt. komunikace. WDM sítě.
 6. Bezdrátové sítě. Rozdělení rádiového spektra. Základy šíření rádiového signálu, radiokomunikační řetězec, přehled systémů využívající rádiový kanál (Wifi-BT-Wimax-Zigbee).
 7. Přístupové sítě. Technologie xDSL (přehled, principy, ...) technologie DOCSIS.
 8. Počítačové sítě. Model a architektura TCP/IP, vztah k modelu RM OSI. Ethernet a jeho typy, IPv4 a IPv6, principy, aplikační protokoly a transportní protokoly.
 9. Mobilní technologie. Mobilní sítě 1. a 2. generace (přehledově) – mobilní sítě 3. generace (UMTS) – budoucí rozvoj v mobilních buňkových systémech (Release 99 až Release 8 – LTE/SAE).
 10. Sítě nové generace. Architektura NGN. Popis jednotlivých úrovní a portfolia služeb. Koncepce IMS.
 11. Multimediální přenosy. Vlastnosti multimédií. Protokoly vhodné k přenosu informace v reálném čase. Architektura služby Skype. Komunikační systém Asterisk.
 12. Kvalita služeb. Dostupnost služby. Kvalita řeči a metody jejího posuzování. Výpočet kvality řeči v E-modelu.
 13. Bezpečnost v komunikacích. Úloha kryptografie a kryptografický systém. Utajení, integrita, autentizace, kontrola přístupu. Přehled typů šifer a algoritmů. Příklady útoků v IP telefonii a vhodných obran před nimi.
 14. Trendy a vize komunikačních technologií. Konkrétní ukázková řešení komunikačních sítí z praxe z pohledu logického členění, použitých technologií a provozovaných služeb.


Zpět