CZ EN

SaD: Spolehlivost a diagnostika

Garant: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Zkratka: SaD
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 3+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 4+8
Zařazení: Magisterské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 8
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Vyšší techniky datových přenosů

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Spolehlivost, diagnostika a kódování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti spolehlivosti  diagnostiky. Rozumět principům kódování, zabezpečení a spolehlivosti přenosu informací.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Projekt

Anotace

Základní pojmy diagnostiky, generování strukturálních testů pro kombinační a sekvenční logické odvody, funkční testování, vestavěné diagnostické prostředky typu BIST, hraniční testování BST – Boundary Scan Testing. Základní pojmy ze spolehlivosti a výpočty parametrů spolehlivosti včetně Markovských modelů. Systémy odolné proti poruchám a jejich konkrétní realizace. Zkoušky spolehlivosti. Přechod od spolehlivosti ke kvalitě, principy QPL a QML. Základní pojmy z kódování, lineární kódy a cyklické kódy, Hamingovy kódy, konvoluční kódy.

Povinná literatura

 • Hlavička, J., Kottek, E., Zelený, J.: Diagnostika elektronických číslicových obvodů. SNTL/ALFA (1982).
 • Drábek, V.: Spolehlivost a diagnostika. Praha (1986).
 • Hlavička, J. a kol.: Diagnostika mikroprocesorových systémů. ČSVTS, sv. 8, díl 1, (1985).
 • Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek, T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám. ČVUT Praha 1992.
 • Adámek, J.: Kódování. SNTL Praha 1989.
 • Adámek, J.: Kódování a teorie informace. ČVUT Praha 1994. ISBN 80-01-00661-1
 • Schoen, J. M.: Performeance and Fault Modelling with VHDL. Prentice Hall (1992) .

Doporučená literatura

 • Parker, K. P.: The Boundary-scan handbook. Kluwer 2003. ISBN 1-4020-7496-4.
 • Crouch, A. L.: Design for test, For digital IC'sand embedded core systems. Prentice Hall 1999. ISBN 0-13-0848-27-1.
 • Abramovici, M., Breuer, M. A. and Friedman, A. D.: Digital System Testing and Testable Design. IEEE PRESS 1990. ISBN 0-7803-1062-4.
 • Bleeker, H., Eijnden, P. and Jong, F.: Boundary-Scan Test, A practical Approach. Kluwer Academic Publishers 1993. ISBN 0-7923-9296-5.
 • Pradham and etc.:Fault-Tolerant Computing, Theory and Techniques, Volume I. Prentice Hall 1986. ISBN 0-13-308-230-X.
 • Pradham and etc.:Fault-Tolerant Computing, Theory and Techniques, Volume II. Prentice Hall 1986. ISBN 0-13-308-222-9.
 • Reed, I. S. and Xuemin Chen: Error-control coding for data networks. Kluwer 1999. ISBN 978-0-7923-8528-8.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Maximální počet bodů ze cvičení je 30 bodů. Podmínka udělení zápočtu je získání 5 bodů.

Osnova předmětu

Přednášky

Základní pojmy diagnostiky. Modely poruch. Generování testů pro číslicové obvody. Intuitivní zcitlivění cesty. Metoda kritické cesty. Booleovské diference. Funkční testování. Diagnostické přístroje. DFT – Návrh snadno testovatelných systémů. BIST – Vestavěné testování. Hraniční testování – BST (Boundary-Scan Testing) a jeho varianty. Základní pojmy ze spolehlivosti. Výpočet spolehlivosti. Sériový, paralelní model. Stavový graf. Markovské spolehlivostní modely. Zálohované systémy, statická, dynamická a hybridní záloha. Systémy odolné proti poruchám. Zkoušky spolehlivosti. Přechod od spolehlivosti ke kvalitě. Kvalitativní třídy pro elektronické prvky. Screeningové testy, Systémy QPL a QML. Základní pojmy kódování. Komprese dat. Lineární kódy. Hamingovy kódy. Cyklické kódy. Konvoluční kódy.

Cvičení

Modely poruch. Bezpečnostní školení. Sestavení diagnostických testů – citlivá cesta. Sestavení diagnostických testů – Kritická cesta. Sestavení diagnostických testů – Booleovská diference. Minimalizace testů. Výpočet spolehlivosti – sériový, paralelní model. Výpočty spolehlivosti – stavový graf. Výpočet spolehlivosti – Markovské spolehlivostní modely. Výpočty spolehlivosti – Markovské spolehlivostní modely. Zkoušky spolehlivosti. Lineární kódy. Komprese dat.

Projekty

Sestavení testu pro daný číslicový systém. Zkoušky spolehlivosti. Sestavení kontrolní matice lineárního kódu.

 Zpět