CZ EN

RBS: Rádiové buňkové sítě

Garant: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Zkratka: RBS
Rozsah: prezenční - zápočet zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+8
Zařazení: Magisterské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Komunikační prostředky mobilních sítí

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Rádiové sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Rok zrušení: 2012/2013

Garant verze předmětu: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí. 

Rok zrušení

2012/2013

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem mobilních sítí. Pozornost bude věnována jak hlasové, tak i datové komunikaci, seznámí se s vývojovými trendy v dané oblasti. 

Povinná literatura

 • Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. skripta – VUT Brno 2003.
 • Blunár, K., Diviš, Z.: Telekomunikačné siete, časť IV. skripta – Žilina 2000.
 • Doboš, L., Dúha, J., Marchevský, S., Wieser, V.: Mobilné rádiové siete. ŽU v Žilině 2002.
 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN, Praha 2000.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů.

 • 2 testy – celkem 16 bodů,
 • 2 počítačová cvičení – celkem 8 bodů,
 • 2 laboratorní měření – celkem 8 bodů,
 • 1 referát – 12 bodů.

Další požadavky na studenta

Na počáteční znalosti studenta nejsou kladeny žádné speciální požadavky.

Osnova předmětu

Přednášky

Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení rádiových sítí. Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, digitální modulace. Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma, analogové mobilní systémy, systém NMT. Úvod do systému GSM, zpracování signálu v systému GSM. Výstavba a organizace GSM systému, rádiový podsystém (BTS, BSC), síťový podsystém (MSC, VLR, HLR, AUC, EIR), podsystém pro provoz a údržbu OSS, rozhraní v síti GSM (Um, Abis, A). GSM vrstvy, protokoly a služby, vrstvový model systému GSM, komunikační protokoly, vytváření burstů, hierarchie rámců. Procedury a signalizace v síti GSM, výstavba spojení, GSM kanály, management systému GSM, klasifikace GSM služeb. Plánování mobilních sítí, definování parametrů systému, kmitočtový plán, využití počítačové simulace pro analýzu a šíření rádiových signálů. Bezpečnost bezdrátové komunikace, bezpečnost v mobilních sítích, autentizace, utajení dat. Datové přenosy v sítích GSM, možnosti přenosu dat v mobilních sítích 2,5 generace (EDGE, HSCSD, GPRS), základní popis, přenosové rychlosti. Přenos dat prostřednictvím GPRS – síťová architektura, rozhraní, funkce síťových prvků. Vývojové trendy, UMTS – základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby.

Cvičení

Bezpečnostní školení, náplň cvičení, bodové hodnocení. Test č. 1. Test č. 2. Zápočet.

Laboratoře

Seznámení s laboratorními počítačovými cvičeními č. 1 a 2.Laboratorní počítačové cvičení č. 1 – Systém pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů nad zemským povrchem.Laboratorní počítačové cvičení č. 2 – Využití systému pro návrh sítě GSM.

Seznámení s laboratorními měřeními č. 1. a 2. Laboratorní měření č. 1 – Testování parametrů mobilních telefonů. Laboratorní měření č. 2 – Testování parametrů mobilních sítí. Prezentace referátů. Náhradní termín pro laboratorní cvičení a měření.Zpět