CZ EN

PSaM: Přenosové systémy a média

Garant: Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Zkratka: PSaM
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 3+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+8
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2012/2013
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 6
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Přenosová média

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Přenosové systémy a média pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Jan Skapa, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti budou schopni kvalitativně i kvantitativně popsat komunikační přenosová média a získají základní znalosti o komunikačních systémech, provozovaných na těchto médiích.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři
 • Projekt

Anotace

Náplň předmětu si klade za cíl seznámit studenty s přenosovými médii, používanými v telekomunikacích. Studenti se seznámí s jejich vlastnostmi, výhodami i omezeními. Dále se dozvědí o základních principech přenosových soustav, které využívají daná média. Seznámí se s principy vícenásobného využití přenosových médií.

Povinná literatura

 • Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich: Základy fotoniky. Vyd. 1. Matfyzpress, Praha 1994. ISBN 80-85863-00-6.
 • Karel Elicer: Konstrukce sdělovacích kabelů a vedení: (teoretické podklady pro konstrukci a montáž sdělovacích kabelů). Vyd. 1. Vydavatelství ČVUT, Praha 1970.
 • Miloslav Filka: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Praha 2009. ISBN 9788086785141.
 • Škop, M., Petrásek, M., Sobotka, V. a kol.: Telekomunikační přenosová technika. ČVUT, Praha.

Doporučená literatura

 • Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich: Základy fotoniky. Vyd. 1. Matfyzpress, Praha 1994. ISBN 80-85863-00-6.
 • Karel Elicer: Konstrukce sdělovacích kabelů a vedení: (teoretické podklady pro konstrukci a montáž sdělovacích kabelů). Vyd. 1. Vydavatelství ČVUT, Praha 1970.
 • Miloslav Filka: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Praha 2009. ISBN 978808678514.
 • Škop, M., Petrásek, M., Sobotka, V. a kol.: Telekomunikační přenosová technika. ČVUT, Praha.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

1 test 11 laboratorních úloh.

Další požadavky na studenta

Viz podmínky absolvování předmětu.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Základní pojmy přenosové techniky. Blokové schéma přenosového řetězce.
 2. Metalická vedení: Náhradní schéma vedení. Primární a sekundární parametry vedení. Teorie vedení – telegrafní rovnice. Délka vlny a rychlost šíření vln na vedení. Nekonečně dlouhé homogenní vedení. Vedení zakončené vlnovou impedancí. Vstupní impedance vedení. Výpočet primárních a sekundárních parametrů vedení na základě měření vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Elektrická délka vedení.
 3. Homogenní vedení při vysokých kmitočtech. Využití vedení vvn pro přenos telekomunikačního signálu. Druhy, vlastnosti a využití metalických telekomunikačních vedení. Nadzemní vedení, kabelová vedení – symetrická a koaxiální. Frekvenční charakteristiky sekundárních parametrů vedení podle druhu a použití telekomunikačních vedení.
 4. Nehomogenity metalických vedení, kapacitní nesymetrie. Metody odstraňování kapacitních nerovnováh. Vyrovnávání kapacitních nesymetrií křižováním. Měření na kabelech – lokalizace izolačních závad. 
 5. Optická vedení: Světlo. Principy přenosu dat optickými vlákny.
 6. Disperze v optických vláknech a její kompenzace.
 7. Ztráty a útlum v optických vláknech.
 8. Zdroje a detektory pro optické komunikační systémy.
 9. Systémy vlnových multiplexů.
 10. Přenosové systémy: Historický průřez přenosovými systémy – telegraf, telefonie, data. Přenosové prostředky a sítě, typy přenášených signálů. Vzorkování, kvantování, kódování. Základní veličiny přenosové techniky – modulační rychlost, přenosová rychlost, normálový generátor a jeho užití, normalizace v telekomunikacích. Analýza chybovosti, fázové chvění. Metalické vedení v přenosovém řetězci – vidlice, vyvažovač, expanze, kompanze.
 11. Vysokofrekvenční přenosové systémy – princip FDM, přeložené pásmo, skupiny primární, sekundární (přehlednově). Modulace AM, FM, PM. Linkové kódy – důvod používání, principy AMI, MAMI, 2B1Q, 4B3T, HDB3, Manchester, MLT-3. 13. Digitální přenos – PCM, TDM, A-law G.711, µ-law, Modulace PSK, QPSK, QAM, PAM, PPM, PWM, Delta modulace a OFDM.

Cvičení

 1. Metalická vedení: Početní úlohy z metalických vedení.
 2. Optická vedení: Početní úlohy z optických komunikací.
 3. Početní úlohy z optických komunikací.

Laboratoře

Metalická vedení:

 1. Parametry vedení.
 2. Měření útlumu na vedení.
 3. Vstupní impedance vedení.
 4. Zaměřování poruch na metalických vedeních.

Optická vedení:

 1. Měření útlumu optického vlákna přímou metodou.
 2. Měření profilu útlumu optického vlákna reflektometricky.

Přenosové systémy:

 1. Digitalizace signálu.
 2. Analogové modulace.
 3. Linkové kódy.
 4. Digitální modulace.
 5. Systémy ortogonálních multiplexů.


Zpět