CZ EN

BMVA: Měření v elektrotechnice

Garant: prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc.
Zkratka: BMVA
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: Bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: povinný

Partnerský předmět

Měření v informačních a komunikačních technologiích

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Měření pro teleinformatiku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o způsobech vyhodnocení přesnosti přístrojů a měřicích metod, měřicích přístrojích a metodách měření elektrických aktivních i pasivních veličin, měření magnetických a neelektrických veličin.

Popis předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:

 • Vyhodnotit přesnost měřicí metody a měřicích přístrojů.
 • Vysvětlit konstrukci a vlastnosti etalonů elektrických veličin.
 • Orientovat se při výběru vhodné měřicí techniky a metody, realizovat měřicí úlohu a vyhodnotit přesnost měření.
 • Obsluhovat základní typy měřicích přístrojů, osciloskopů a čítačů.
 • Vysvětlit principy převodníků realizujících matematické operace, A/D a D/A převodníků.
 • Vysvětlit principy měřicích analogových a číslicových přístrojů, vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých typů přístrojů.
 • Orientovat se při výběru vhodné měřicí metody pro měření aktivních a pasivních elektrických veličin, zhodnotit výhody a nevýhody metod.
 • Orientovat se ve výběru vhodné měřicí metody pro měření magnetických a neelektrických veličin.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na problematiku měření elektrických, magnetických a neelektrických veličin. V první části semestru jsou studenti seznámeni se základy metrologie, tak aby byli schopni zhodnotit přesnost měřicí metody a měřicích přístrojů analogových i číslicových. V dalších částech jsou vysvětleny principy, konstrukce a charakteristiky měřicích přístrojů, vzorkovaní, A/D a D/A převodníků, osciloskopů a čítačů. Téměř polovina semestru je věnována měřicím metodám měření napětí, proudu, kmitočtu, časového intervalu, fáze, výkonu, odporů, kapacity, indukčnosti a rezonančního kmitočtu, magnetických veličin, neelektrických veličin. V laboratorním cvičení si studenti v praxi ověřují znalosti získané na přednáškách: realizaci měřicí metody, výběr vhodných měřicích prostředků, vlastní měření a vyhodnocení přesnosti formou vyjádření nejistot.

Sylabus

 1. Zásady správného měření, etalony elektrických veličin.
 2. Vyhodnocení přesnosti analogových a číslicových měřicích přístrojů.
 3. Nejistoty přímých a nepřímých měřicích metod.
 4. Měřicí zesilovač, vlastnosti a užití v měřicí technice, převodníky pro realizaci matematických operací.
 5. Analogové měřicí přístroje.
 6. Číslicové měřicí přístroje, vzorkování, A/D převodníky, charakteristiky.
 7. D/A převodníky.
 8. Osciloskopy.
 9. Základní metody měření napětí, proudu, kmitočtu, časového intervalu, fáze, rezonančního kmitočtu.
 10. Základní metody měření výkonu.
 11. Základní metody měření odporů, kapacity, indukčnosti.
 12. Magnetická měření.
 13. Měření neelektrických veličin. Automatizovaná měření.Zpět