CZ EN

EO II: Elektronické obvody II

Garant: Ing. Zdeněk Tesař
Zkratka: EO II
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 3+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 4+6
Zařazení: navazující magisterské
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 5
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Vzájemný převod A/D signálů

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Zdeněk Tesař

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět funkci používaných zapojení elektrických obvodů a vytvářet nová zapojení dle požadavků. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti návrhu elektronických obvodů.

Popis předmětu

Vyučovací metody

  • Přednášky
  • Cvičení (v učebně)
  • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Návrh a realizace teplotně kompenzovaných referenčních zdrojů napětí a proudu, obvodů s elektronickými spínači a optoelektronickými vazebními členy, operačních usměrňovačů, funkčních měničů, převodníků A/D a D/A, oscilátorů, funkčních generátorů, generátorových systémů, zesilovačů s řízeným zesílením, kompresorů a expandérů signálu, impulsních zdrojů, elektronických zařízení s elektricky programovatelnými analogovými obvody .

Povinná literatura

  1. Mikula, V., Hanousek, K.: Elektronické systémy II, část 1. VUT Brno, 1985.
  2. Mikula, V., Hanousek, K.: Elektronické systémy II, část 2. VUT Brno, 1987.
  3. Kadlec, J., Laipert, M.: Návrh obvodů telekomunikačních zařízení. ČVUT Praha, 1993.
  4. Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha, 1999.

Doporučená literatura

  1. Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN Praha 2003.
  2. Vrba, K.: Navrhování obvodů s integrovanými obvody. VUT Brno 1984.
  3. Vrba, R., Legát, P.: Elektronické přístroje. VUT Brno 1985.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Viz. podmínky absolvování předmětu.

Osnova předmětu

Přednášky

Referenční zdroje napětí a proudu, teplotní a dlouhodobá stabilita. Elektronické spínače, optoelektronické vazební členy a jejich použití při realizaci elektronických obvodů. Operační usměrňovače, funkční měniče, komparátory. Návrh a realizace, statické a dynamické vlastnosti. Návrh a realizace funkčních generátorů, stabilita kmitočtu a amplitudy, nelineární zkreslení generovaných signálů. Návrh a realizace převodníků D/A, statické a dynamické parametry. Návrh a realizace převodníků A/D, statické a dynamické parametry. Zesilovače s napěťově nebo proudově řízeným zesílením, kompresory a expandery signálů. Oscilátory, návrh a realizace s ohledem na stabilitu kmitočtu a amplitudy generovaných signálů. Generátorové systémy, kmitočtové syntetizátory. Aplikace fázového závěsu při realizaci elektronických zařízení. Návrh a realizace impulsních napájecích zdrojů. Řídící obvody impulsních zdrojů. Elektricky programovatelné analogové obvody (EPAC), principy a struktura obvodů. Návrh a realizace elektronických zařízení pomocí EPAC.

Cvičení

Návrh kmitočtové ústředny. Návrh impulsního napájecího zdroje. Návrh a realizace elektronických zařízení pomocí obvodů EPAC firmy ZETEX. Zásady návrhu a konstrukce elektronických zařízení.

Laboratoře

Návrh a měření vlastností a teplotní stability referenčního zdroje napětí. Návrh a měření vlastností a teplotní stability referenčního zdroje napětí. Návrh a měření vlastností operačního usměrňovače a funkčního měniče. Návrh a měření vlastností napěťově řízeného funkčního generátoru. Návrh a měření vlastností převodníku D/A. Návrh a měření vlastností převodníku A/D. Měření charakteristik zesilovače s řízeným zesílením a kompresoru signálu. Návrh a měření parametrů RC a LC oscilátoru. Návrh a měření vlastností násobiče kmitočtu s fázovým závěsem. Měření parametrů navrženého impulsního zdroje.Zpět