CZ EN

KDOM: Digitální obvody a mikroprocesory

Garant: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
Zkratka: KDOM
Rozsah: 39P – 39L
Zařazení: Bakalářské studium
Kredity: 7
Povinnost: povinný
Typ studia: kombinované studium

Partnerský předmět

Logické obvody

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Návrh systémů s digitálními integrovanými obvody a mikroprocesory pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Seznámit studenty se základními digitálními obvody, jejich logickými funkcemi, aplikacemi a návrhem digitálních obvodů a systémů, s principy mikroprocesorů a mikrokontrolerů, základy tvorby softwarového vybavení a návrhu mikroprocesorových systémů.

Popis předmětu

Studenti jsou schopni navrhovat jednoduchá zařízení s integrovanými obvody a navrhovat a odlaďovat mikroprocesorové systémy, spojovat je s okolím a vytvářet pro tyto systémy softwarové vybavení.

Absolvent předmětu je schopen:

  • vysvětlit a popsat digitální systém, realizovat základní kombinační logické obvody;
  • aplikovat zásady navrhování digitálních obvodů a systémů;
  • vyjmenovat základní vlastnosti a druhy digitálních obvodů v různých technologiích;
  • provést základní návrh generátoru pravoúhlých kmitů;
  • charakterizovat výhody a nevýhody zobrazovacích prvků (LCD, OLED, plasma) a aplikovat je při návrhu elektronických systémů;
  • charakterizovat základní vlastnosti paměťových obvodů, kategorizovat je a vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých typů;
  • popsat jednotlivé jevy, které jsou důležité pro činnost tranzistoru s plovoucím hradlem u pamětí EPROM, FLASH a EEPROM;
  • popsat rozdíly mezi jednotlivými metodami zpracování analogových signálů, charakterizovat výhody a nevýhody jednotlivých typů převodníků DA a AD;
  • je seznámen se základy programovatelných logických obvodů a jazykem VHDL, umí vytvářet jednoduché aplikace s těmito obvody;

Obsah předmětu (anotace):

Číselné a kódové soustavy pro digitální obvody. Logické funkce a jejich realizace, minimalizace. Přehled digitálních obvodů v různých technologiích. Zásady použití a návrhu, CAD, simulace. Digitální paměti. Programovatelná logická pole. Převodníky pro propojení číslicových a analogových obvodů. Úvod do mikroprocesorové techniky. Zobrazení informace v počítači. Struktura a činnost vybraného mikroprocesoru. Instrukční soubor mikroprocesoru ve vazbě na jeho technické vybavení. Vnitřní a vnější paměti, vstupní a výstupní bloky, programovatelné periferní obvody, připojování V/V zařízení. Programování mikroprocesorových systémů, jazyk symbolických instrukcí, systém přerušení. Vývojové prostředky.

Sylabus

1. Základní pojmy digitální techniky
2. Kombinační logické funkce
3. Realizace kombinačních logických funkcí
4. Druhy digitálních integrovaných obvodů
5. Zásady navrhování digitálních obvodů a systémů
6. Tvarování, generování a zpožďování impulsů
7. Generátory pravoúhlých kmitů a pulsů
8. Kmitočtové systezátory a ústředny, časové základny
9. Zpracování a zviditelnění vícebitových digitálních signálů
10. Systémy pro digitální zpracování analogových signálů
11. Programovatelné logické obvody a jazyk VHDL
12. MikrokontroléryZpět