CZ EN

BASS: Analýza signálů a soustav

Garant: prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
Zkratka: BASS
Rozsah: 39P – 13N – 13L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Signály a soustavy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Deterministické a náhodné signály pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Skripta: „Signals and systems analysis for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty se signály a systémy se spojitým časem, signály a systémy s diskrétním časem, jejich reprezentací v kmitočtové oblasti. Dát studentům základní informace o náhodných signálech, analogových a zejména číslicových sdělovacích soustavách.

Popis předmětu

Studenti získají základní vědomosti o signálech a systémech se spojitým časem, signálech a systémech s diskrétním časem a o jejich reprezentaci v kmitočtové oblasti, o náhodných signálech, o vzorkování a obnovení signálu, a o analogových a zejména číslicových sdělovacích soustavách. Studenti budou umět používat prostředí Matlab pro aplikace metod zpracování signálu v různých praktických oblastech. Studenti budou mít představu o implementaci signálů a systémů v mikroprocesorech a signálových procesorech.

Obsah předmětu (anotace):

Signály a systémy se spojitým časem, signály a systémy s diskrétním časem, reprezentace v časové a kmitočtové oblasti, vzájemné souvislosti. Transformace Z a její aplikace. Náhodné signály a jejich popis, výkonová spektrální hustota. Sdělovací signály a soustavy. Analogové a číslicové modulace ve sdělovací technice. Způsoby realizace v mikroprocesorech a signálových procesorech. Problematika je objasňována na příkladech konkrétních signálů a systémů ze současné technické praxe a jsou uváděny příklady v Matlabu. V laboratoři probíhají měření a simulace signálů na spektrálních analyzátorech s FFT a měřicích přístrojích.

Sylabus

 1. Signály a systémy jejich matematické modely.
  Skutečné signály, matematické modely signálů se spojitým časem. Základní operace se signály (změna časového měřítka, obrácení časové osy, posunutí, konvoluce, korelace). Diskrétní signály a způsob jejich získávání. Klasifikace signálů, jednotkový skok, jednotkový impuls, harmonický signál. Skutečné systémy se spojitým a diskrétním časem. Dynamický systém, vstup, výstup, stav. Lineární časově invariantní systém, kauzalita, stabilita. Definice impulsní charakteristiky, Výpočet odezvy LTI systému pomocí konvoluce, superpozice.
 2. Periodické signály a jejich spektrum.
  Náhrada funkce funkční řadou. Periodický signál se spojitým časem, harmonický signál a jeho reprezentace fázory. Diskrétní periodický a harmonický signál. Fourierova řada, výpočet spektra periodických obdélníkových impulsů. Poučky o spektrech.
 3. Fourierova reprezentace jednorázových spojitých signálů.
  Definice Fourierovy transformace, Spektra vybraných signálů. Poučky o spektrech. Zpětná Fourierova transformace. Zpětný obraz signálu s obdélníkovým spektrem. Souvislost mezi Fourierovou řadou a Fourierovou transformací.
 4. Systémy se spojitým časem.
  Charakteristiky lineárního neparametrického systému (kmitočtová charakteristika, hodograf). Přenosová funkce, rozložení pólů a nulových bodů. Ideální přenosový článek. Kmitočtové filtry. Nelineární systémy. Superheterodyn.
 5. Vzorkování signálu se spojitým časem
  Ideální vzorkování a rekonstrukce signálu se spojitým časem. Vzorkovací teorém. Výškové kvantování, A/D a D/A převod. Aliasing. Vzorkování pásmově omezených signálů.
 6. Signály s diskrétním časem
  Diskrétní časová osa. Základní diskrétní signály. Operace se signály. Diskrétní lineární, periodická a kruhová konvoluce. Použití FFT pro výpočet konvoluce.
 7. Fourierova transformace diskrétního signálu. 
  Diskrétní Fourierova řada a diskrétní Fourierova transformace. Rychlá Fourierova transformace, algoritmy typu DIT a DIF, vlastnosti FFT algoritmů.
 8. Transformace Z a její vlastnosti
  Definice a vlastnosti transformace Z. Zpětná transformace Z a její výpočet. Souvislost transformace Z a diskrétní Fourierovy transformace.
 9. Signály pro přenos v základním a přeloženém pásmu.
  Sdělovací soustava a její vlastnosti, modulační a přenosová rychlost, spektrum sdělovacího kanálu. Amplitudová, kmitočtová a fázová modulace a jejich spektra. Číslicové modulace.
 10. Náhodné veličiny a náhodné procesy a jejich vlastnosti. 
  Spojité a diskrétní náhodné veličiny. Definice náhodných procesů se spojitým a diskrétním časem a jejich reprezentace množinou realizací. Distribuční funkce, funkce hustoty pravděpodobnosti a pravděpodobnostní funkce. Momenty. Stacionarita a ergodicita.
 11. Výkonová spektrální hustota a její výpočet
  Výkonová spektrální hustota spojitého a diskrétního náhodného procesu. Periodogram, využití FFT pro výpočet. Definice bílého šumu. Průchod náhodného signálu lineárním systémem. Neparametrické a parametrické modely.
 12. Systémy s diskrétním časem. 
  Lineární stacionární systém, impulsní charakteristika. Přenosová funkce LTI systému. Kmitočtové charakteristiky LTI systémů. Rozložení pólů a nulových bodů. Systémy typu IIR a FIR. Spojování LTI systémů. Sériové, paralelní a zpětnovazební spojení dílčích sekcí.
 13. Způsoby realizace LTI diskrétního systému.
  Návrh LTI diskrétního systému na základě spojitého prototypu. Struktury realizace, Masonovo pravidlo. Implementace LTI diskrétního systému v mikroprocesorech. Výpočet kmitočtové charakteristiky na základě časové odezvy.

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:

Skripta pro přednášky VUT-VŠB:Zpět